*
polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukuj Informacje finansowe Impexmetal SA

2018 I kwartał II kwartał 
narastająco
III kwartał
narastająco
IV kwartał
narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 309 868 624 351    
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
31 295 82 547    
Zysk (strata) brutto przed 
opodatkowaniem
23 936 78 477    
Zysk (strata) netto 19 544 68 241    
Aktywa razem 1 663 715 1 643 556    
Zobowiązania długoterminowe 207 274 177 969    
Zobowiązania krótkoterminowe 280 660 284 012    
Kapitał własny 1 175 781 1 181 575    
Kapitał zakładowy 89 928 89 928    
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych
akcji własnych
189 940 000 189 940 000    
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
6,19 6,22    
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting