*
polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujInformacje finansowe GKI

2019 I kwartał II kwartał 
narastająco
III kwartał
narastająco
IV kwartał
narastająco
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. zł w tys. zł w tys. zł
Przychody ze sprzedaży 836 170      
Zysk (strata) na działalności
operacyjnej
51 991      
Zysk (strata) brutto przed 
opodatkowaniem
50 345      
Zysk (strata) netto 41 095      
Zysk (strata) netto przypadający
akcjonariuszom
jednostki dominującej
34 371      
Aktywa razem 3 774 568      
Zobowiązania długoterminowe 433 822      
Zobowiązania krótkoterminowe 1 150 332      
Kapitał własny 2 173 541      
Kapitał własny przypadający
akcjonariuszom
jednostki  dominującej
1 624 519      
Kapitał zakładowy 89 928      
Liczba akcji (w szt.) bez posiadanych
akcji własnych
189 400 000      
Wartość księgowa na jedną akcję
(w zł)
8,58      
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting