*
polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujWalne zgromadzenie 2019

Ogłoszenie o zwołaniu WZ

 

Termin i porządek obrad
Projekty uchwał
Uchwały podjęte
Pozostałe informacje

 

Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. zwołanego na dzień
25 czerwca 2019 roku

 

Zarząd Impexmetal Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych (KSH) oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku w Warszawie przy ulicy Foksal 6, o godz 10:00 z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. i Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2018.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2018.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2018.
 9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok.
 13. Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 16. Zamknięcie obrad.
 
 
W związku z zamierzonymi zmianami Statutu, poniżej Spółka przedstawia treść projektowanych zmian:
 1. §10 ust 1 zdanie pierwsze brzmienie dotychczasowe:
„Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza”
 1. §10 ust 1 zdanie pierwsze brzmienie proponowane:
„Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów Zarządu i pozostałych członków Zarządu”
 
Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 9 czerwca 2019 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu). Zgodnie z art. 4063 § 2 KSH, w celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 29 maja 2019 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 10 czerwca 2019 r., od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje danego akcjonariusza, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
 
Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 4 czerwca 2019 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 6 czerwca 2019 roku, ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Żądania należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres: p.toklowicz@impexmetal.com.pl, j.sutkowska@impexmetal.com.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.
 
Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: p.toklowicz@impexmetal.com.pl,  j.sutkowska@impexmetal.com.pl.
 
Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 5 KSH, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
 
Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.
1. Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysłane na adres email: p.toklowicz@impexmetal.com.pl, j.sutkowska@impexmetal.com.pl do godziny 17:00 dnia poprzedzającego dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (uchybienie terminowi zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie stoi na przeszkodzie uczestnictwu pełnomocnika w Walnym Zgromadzeniu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej).
4. Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w formacie PDF na adres e-mail wskazany w pkt. 3 powyżej.
Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.
5. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Impexmetal S.A. jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na Walnym Zgromadzeniu w danym dniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
 
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia – jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem:www.impexmetal.com.pl. Dokumenty te, są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami KSH.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.
Lista uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszom na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Jagiellonskiej 76, w godzinach od 10 do 16, w dniach 19,21,24 czerwca 2019 roku.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Zaleca się akcjonariuszom sprawdzenie czy zostali umieszczeni na liście akcjonariuszy uprawionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa oraz wypowiadania się w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem Walnego oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres e-mail wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w okresie 1 godziny przed rozpoczęciem obrad.
W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy KSH i Statutu Spółki.
 
Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy Impexmetal S.A. dotycząca przetwarzania danych osobowych
 
Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) Spółka informuje, że w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz dane osobowe ujawniane w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia łącznie zwanych "Akcjonariuszami" lub "Państwem".
 
W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż: Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000003679.
 
W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się ze Spółką pod adresem email: rodo@impexmetal.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki: Jagiellońska 76, 03-301 Warszawa.
 
Spółka pozyskiwać będzie dane osobowe osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odpowiednio od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub poprzez złożenie dokumentów akcji w Spółce, lub w inny sposób w związku z wyrażeniem zamiaru uczestnictwa lub uczestnictwem w  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu, zgodnie z a 4063 § 1, 2, 3 i 5 KSH.
 
Spółka przetwarza (i) dane osobowe identyfikujące Akcjonariusza, takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń oraz numer PESEL, (ii) dane zawarte na pełnomocnictwach, (iii) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów, a także (iv) - w przypadkach, gdy Akcjonariusze kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną - adres poczty elektronicznej.
 
Cele i podstawy przetwarzania.
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO Spółka będzie przetwarzać dane osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w celu:
1. umożliwienia uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki;
2. prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą osób fizycznych, posiadających akcje Spółki – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce, w szczególności:
a) wynikających z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, takich jak podpisanie przez Zarząd Spółki listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wyłożenia jej w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w celu udostępnienia jej pozostałym akcjonariuszom, wykonywania odpisów i przesyłania ich do pozostałych akcjonariuszy (art. 407 1, 11 i 2 KSH);
b) realizacji prawa do zysku akcjonariusza (347 KSH);
c) obowiązku informacyjnego określonego w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; oraz
d) obowiązku informacyjnego określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
 
Udostępnianie danych
W związku z przetwarzaniem danych osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami danych osobowych mogą być inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy, jak również Komisja Nadzoru Finansowego, której zgodnie z art. 70 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje się wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w tym zgromadzeniu, z określeniem liczby akcji i głosów z akcji przysługujących każdemu z nich. Ponadto dane osobowe osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą być również publikowane w raporcie bieżącym, przekazywane do wiadomości publicznej, Komisji Nadzoru Finansowego oraz przekazywane Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., gdy zgodnie z art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, takie osoby posiadałyby co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Odbiorcami danych są również podmioty przetwarzające dane w imieniu Spółki zaangażowane w procesie organizacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 
Dane osobowe osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów określonych powyżej , a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy prawa podatkowego, przepisy o rachunkowości oraz w okresie, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych w szczególności z realizacją prawa do zysku akcjonariuszy.
 
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO osobom uprawnionym do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje:
 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • Prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • Prawo przenoszenia danych;
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 
Podstawa żądania danych.
Podanie danych  osobowych  osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest  konieczne  dla  realizacji celów określonych powyżej. Bez podania danych osób uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nie może realizować tych celów..

Powrót do menu 

Projekty uchwał

 


Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku
 
dot. pkt 2 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. w osobie …………………..…
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
dot. pkt 4 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr …/2019, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu … maja 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
dot. pkt 5 planowanego porządku obrad
 
 
(Projekt)
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: …………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
dot. pkt 6 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. i Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2018 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
dot. pkt 7 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za 2018 rok
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2018 rok obejmujące:

 • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.674.718 tys. zł,
 • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 141.608  tys. zł,
 • zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 92.781 tys. zł,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 90.668 tys. zł,
 • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.354 tys. zł,
 • informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
dot. pkt 8 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2018 rok
 
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2018 rok, obejmujące:
 • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.897.859 tys. zł.
 • skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 185.617 tys. zł.
 • skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 128.309 tys. zł.
 • skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 119.424 tys. zł.
 • skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36.669 tys. zł,
 • informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
dot. pkt 10 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 7 listopada 2018 roku oraz z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 7 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
(Projekt)
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 7 listopada 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
(Projekt)
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 7 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
dot. pkt 11 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
(Projekt)
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Pani Karinie Wściubiak-Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Karinie Wściubiak-Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
(Projekt)
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
(Projekt)
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 7 listopada 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
(Projekt)
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
(Projekt)
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
dot. pkt 12 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku za 2018 rok
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki za 2018 rok w wysokości 141.608.479,72 (słownie: sto czterdzieści jeden milionów sześćset osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć i 72/100) złotych przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
dot. pkt 13 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej
 
§ 1
Zatwierdza się wybór Pana Piotra Lisieckiego powołanego do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w dniu 2 kwietnia 2019 roku
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
dot. pkt 14 planowanego porządku obrad
 
 (Projekt)
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Odwołuje się Pana ...............................................................  ze składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
(Projekt)
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
 
Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana/ Panią...............................................................  do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
 
dot. pkt 15 planowanego porządku obrad
 
(Projekt)
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki
 
Działając na podstawie § 24 ust.1 pkt 5) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zmienia się brzmienie §10 ust 1 zdanie pierwsze na następujące:
„Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa, Wiceprezesów Zarządu i pozostałych członków Zarządu”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki
 
 
Uzasadnienia do projektów uchwał:
 
Projekty uchwał nr 1- 3
Uchwały dotyczące spraw proceduralnych
 
Projekty uchwał nr 4 - 16
Uchwały dotyczące spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia dotyczące zatwierdzenia sprawozdań Spółki za 2018 rok, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz podziału zysku netto za rok obrotowy.
 
Projekt uchwały nr 17
Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej powołanego do składu Rady Nadzorczej w dniu 2 kwietnia 2019 roku.
 
Projekty uchwał nr 18 – 19
Uchwały wynikające z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.
 
Projekt uchwały nr 20
Zmiana Statutu należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Powrót do menu 

Uchwały podjęte

 
 „UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka Akcyjna w osobie Pana Pawła Tokłowicza
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.
1) za podjęciem uchwały – 124 853 923 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
Pan Paweł Tokłowicz wybór przyjął.
 
 „UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 21/2019 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2019 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.
1) za podjęciem uchwały – 124 853 923 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
 
„UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 117 001 968 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 7 851 955 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
 
„Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Impexmetal S.A. i Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2018 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co  następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 124 567 904 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 286 019 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
 
„Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A.
za 2018 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2018 rok obejmujące:
 • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.674.718 tys. zł,
 • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 141.608  tys. zł,
 • zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 92.781 tys. zł,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 90.668 tys. zł,
 • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.354 tys. zł,
 • informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 124 568 904 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 285 019 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
 
„Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2018 rok
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2018 rok, obejmujące:
 • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2.897.859 tys. zł.
 • skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 185.617 tys. zł.
 • skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 128.309 tys. zł.
 • skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 119.424 tys. zł.
 • skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36.669 tys. zł,
 • informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 124 568 904 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 285 019 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
 
„Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 7 listopada 2018 roku oraz z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 8 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 124 567 904 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały –1 000 głosów,
3) wstrzymało się – 285 019 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
 
 „Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Panu Janowi Woźniakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Janowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 7 listopada 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 124 567 904 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1 000 głosów,
3) wstrzymało się – 285 019 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
 
 „Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 7 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 124 567 904 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1 000 głosów,
3) wstrzymało się – 285 019 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
 
„Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 124 567 904 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1 000 głosów,
3) wstrzymało się – 285 019 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
 
 „Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Pani Karinie Wściubiak – Hankó  absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2018 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Karinie Wściubiak-Hankó absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 124 567 904 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1 000 głosów,
3) wstrzymało się – 285 019 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
 
 „Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 124 567 904 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1 000 głosów,
3) wstrzymało się – 285 019 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
 
 „Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku
 
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 7 listopada 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 124 567 904 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1 000 głosów,
3) wstrzymało się – 285 019 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
 
 „Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Błaszczykowi  absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Pawłowi Błaszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 124 567 904 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1 000 głosów,
3) wstrzymało się – 285 019 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
 
 „Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2018 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 18 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 124 567 904 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1 000 głosów,
3) wstrzymało się – 285 019 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
 
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie podziału zysku za 2018 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki za 2018 rok w wysokości 141.608.479,72 (słownie: sto czterdzieści jeden milionów sześćset osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć i 72/100) złotych przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 124 852 923 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 1 000 głosów,
3) wstrzymało się – 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
 
 „Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej
§ 1
Zatwierdza się wybór Pana Piotra Lisieckiego powołanego do składu Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w dniu 2 kwietnia 2019 roku
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 122 375 388 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 2 477 535 głosów,
3) wstrzymało się – 1 000 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
 
 „Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. postanawia nie dokonywać zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”
1) za podjęciem uchwały – 117 000 968 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 7 852 955 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
 
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki
Działając na podstawie § 24 ust.1 pkt 5) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zmienia się brzmienie §10 ust 1 zdanie pierwsze na następujące:
„Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków, w tym Prezesa, jednego albo więcej Wiceprezesów Zarządu i pozostałych członków Zarządu”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z  dniem rejestracji przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki.”
1) za podjęciem uchwały – 118 165 229 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały – 0 głosów,
3) wstrzymało się – 6 688 694 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
 

 

 

Powrót do menu 

Pozostałe informacje

 
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Pobierz>>
Sprawozdanie z działalności  Rady Nadzorczej  Impexmetal S.A. w 2018 roku Pobierz>>
 
 
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting