*
polski english ue
MENU
Rotator 1
JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH
POLSKICH GRUP
PRZEMYSŁOWYCH

drukujRaporty Bieżące 2019

 
Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2018 rok.
 
Powołanie członka Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
 
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Impexmetal S.A.
 
Rozliczenie nabycia akcji Alchemia S.A.
 
Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.
 
Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.
 
Aktualizacja informacji w sprawie nabycia aktywów o znacznej wartości
 
Wstępne jednostkowe wyniki finansowe za 2018 rok.
 
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku.
 
Ogłoszenia przez Spółkę wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Alchemia S.A.
 
Zawarcie przez Spółkę umowy kredytowej na nabycie przez Spółkę akcji Alchemia S.A. w ramach wezwania, na podstawie której Spółce został udzielony kredyt oraz gwarancja.
 
Ujawnienie informacji poufnej dotyczącej zawarcia przez Spółkę porozumienia akcjonariuszy w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej
 
Aktualizacja informacji nt. listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej od Emitenta
© COPYRIGHT 2018 Impexmetal SA

NIP 525-00-03-551, Numer KRS 0000003679 Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS. Wysokość kapitału zakładowego 76 000 tys. PLN
Realizacja: WR Consulting